Tüzük

Tüzük

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
MADDE 1: Derneğin adı, “İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği”dir (Kısaca İTÜDER).
MADDE 2: Derneğin merkezi Arıköy Sitesi, Taşkışla Cad. No. 80 Uskumruköy, Sarıyer 34450 İstanbul dur.

DERNEĞİN AMACI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ
MADDE 3: Derneğin amacı, üyeleri arasında haberleşme ve dayanışma kanallarını güçlendirerek, üyelerin akademik, ekonomik, sosyal, hukuksal, kültürel ve mesleki gereksinimlerinde kendilerine yardımcı olmaktır. Katılımcı, yüzü topluma dönük, öğrencisi, çalışanı ve öğretim üyesi ile bütünleşmiş bir üniversite arayışına, akademik yaşamın her aşamasında bilimsel ölçütlerin gözetilmesi ve bilimsel çalışmaların gelişimine engel teşkil eden etmenlerin ortadan kaldırılmasına ilişkin çözüm yolları bulunmasına katkı sağlamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda görüş oluşturmak ve kamuoyunu bilgilendirmektir.
MADDE 4: Dernek üyelerinin ortak akademik, ekonomik, sosyal, hukuksal, kültürel ve mesleki gereksinimlerini karşılamak üzere açık dersler, açık oturumlar, seminerler, konferanslar, paneller,  sempozyumlar, toplantılar, sergiler ve yarışmalar düzenler, yayınlar yapar, ödüller koyar. Benzer amaçlar taşıyan öteki kuruluşlarla işbirliği yapar.

DERNEK KURUCULARI
MADDE 5: Derneğin kurucu üyeleri şunlardır:
Nedime Lerzan Özkale
Ayşe Şentürer
Ömer Faruk Dayı
Nuran Zeren Gülersoy
Cem Özgür Servantie
Neslihan Serap Şengör
Fatma Belma Kurtişoğlu
Devrim Barış Kaymak
Kerem Cankoçak
Gürcan Koçan
Fatma Seniha Güner
Gülten Aslıhan Tavil

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA
MADDE 6: Derneğe, İTÜ’de en az bir dönem öğretim elemanı olarak ders vermiş, T.C. uyruklu ya da Türkiye’de oturma hakkına sahip yabancı uyruklu öğretim elemanları ve emeklileri asil üye olarak kabul edilirler. Üyelik başvurusu yazılı olarak yapılır.
Yönetim Kurulu, uygun gördüğü kişilere Fahri üyelik önerebilir. Fahri üyeler seçme ve seçilme hakkına sahip olmadıkları gibi, aidat ödemek yükümlülükleri de yoktur.
Her üye yazılı olarak bildirmek kaydı ile Dernek üyeliğinden ayrılma hakkına sahiptir. Ayrıca Derneğin amaçlarına aykırı çalışma ve eylemde bulunan ve üniversitenin temel etkinliklerinde akademik ve bilimsel olmayan ölçütlere göre davranan üyeler, Onur Kurulu kararı ve Genel Kurul onayıyla, üyelikten çıkartılırlar.
Üst üste 2 yıl, üyelik ödentisini özürsüz ödemeyen üyelerin üyeliklerine Yönetim Kurulu kararı ve üyenin Dernekçe bilinen son adresine yapılacak tebligatla son verilir. Üyeliğine bu şekilde son verilenler, yıllık üyelik ödentisinin 2 katını ödeyerek, asli üyeliğe yeniden başvurabilirler. Yönetim Kurulu kararıyla bu üyeler eski statülerine dönerler.

DERNEĞİN ORGANLARI
MADDE 7: Derneğin Organları  a) Genel Kurul  b) Yönetim Kurulu c) Denetleme Kurulu  d) Onur Kurulu’dur.

GENEL KURUL
MADDE 8: Genel Kurul derneğin en yetkili organıdır. Tüm üyelerden oluşur. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.
MADDE 9: Genel Kurul olağan olarak her yıl Ekim ayında toplanır. Yönetim Kurulu’nun ya da Denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde ya da Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurul olağanüstü olarak toplanır.
Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu tarafından çağrılır. Denetleme Kurulu’nun veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteğine rağmen Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu ya da toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
MADDE 10: Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
MADDE 11: Genel Kurul toplantıları öncelikle Dernek merkezinin bulunduğu yerde, olanaklar yetersiz kaldığında ise Yönetim Kurulu’nca tespit edilen bir başka yerde tüm üyelere duyurulmak suretiyle yapılır.
MADDE 12: Genel Kurul Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla, Derneğin feshi veya Tüzük değişikliği hallerinde ise üçte ikisinin katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz; ancak bu durumda da katılan üye sayısı Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
MADDE 13: Dernek Genel Kurul toplantıları, ilanda ve mahallin en büyük mülki amirliğine yapılan bildirimde belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.
Genel kurula katılan üyeler, Yönetim Kurulu’nca hazırlanan listelerdeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Madde 12’de belirtilen yeter sayı sağlanmışsa,  durum bir tutanakla saptanır ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendireceği bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından açılır. Hükümet Komiserinin gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Genel Kurul Başkanı ile yeteri kadar Başkan Vekili ve Yazman seçilir. Toplantının yönetimi, Genel Kurul Başkanı’nın sorumluluğundadır. Yazmanlar Genel Kurul toplantı tutanağını düzenler ve Başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda tüm tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.
MADDE 14: Genel Kurulda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak önerilen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 15: Aşağıda yazılı konular Genel Kurulca görüşülüp, karara bağlanır:
 a)    Dernek organlarının seçilmesi,
 b)    Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 c)    Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun aklanması,
 d)    Yönetim Kurulunca Hazırlanan bütçenin görüşülerek aynen ya da değiştirilerek kabul edilmesi,
 e)    Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması ya da mevcut taşınmaz malların satılması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
 f)    Derneğin bir federasyona katılması ya da ayrılması,
 g)    Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ya da kuruluşlara üye olarak katılması ya da ayrılması yönünde girişim yapılması,
 h)    Derneğin fesh edilmesi, 
 i)    İlgili mevzuatta ve Dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılacağı belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi. Genel Kurulda kararlar, bu tüzükte aksi belirtilen konular dışında, bulunanların salt çoğunluğu ile alınır.
ii) Derneğin borçlanması.

YÖNETİM KURULU
MADDE 16: Yönetim Kurulu, Genel Kurulca gizli oyla seçilen yedi kişiden oluşur. Genel Kurul üyeleri oylarını Yönetim Kurulu için aday gösterilenler arasında en çok ondört adı oy pusulalarına yazarak kulanırlar. Oylama sonucunda en fazla oy alan yedi kişi asil, onları izleyen yedi kişi ise yedek üye seçilmiş olurlar. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin aldıkları oy sırasına göre göreve çağrılması zorunludur.
MADDE 17: Yönetim Kurulu, Derneğin yasalardan, tüzükten, hazırlanacak iç yönetmeliklerden doğan her türlü çalışmayı yapmak görev ve yetkisine sahip en yetkili yürütme organıdır. Yönetim Kurulu Derneği temsil eder ya da bu konuda kendi üyelerinden bir ya da bir kaçına yetki verir; kendi üyeleri arasında ilgili maddelerinde belirtildiği biçimde bir Başkan, bir Başkan Vekili, bir Yazman ve bir Sayman seçer; Dernekler Kanunu uyarınca başka organlar kurabilir. Dernek Yönetim Kurulu kararıyla personel çalıştırabilir.
Yönetim Kurulu’nun ayrıca şu yükümlülükleri vardır.
 a) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek seçim dönemine ilişkin bütçe ve kadro çizelgesini hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak,
b) Genel Kurul’a sunulmak üzere çalışma raporu hazırlamak ve yasalar, tüzük hükümleri ve Genel Kurul direktifleri çerçevesinde kararlar almak,
c) Türk vatandaşı olmayanların Dernek üyeliğine kabulu halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirine bildirmek.
MADDE 18: Yönetim Kurulu, yılda en az on iki kez olmak üzere ve önceden kararlaştırılan günlerde çağrısız olarak toplanır. Başkan Vekili, onun bulunmadığı durumlarda Yazman, Yönetim Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Ayrıca dört üyesinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılır.
Görüşme gündemini Başkan, o olmadığı zaman vekili hazırlar. Ancak üyelerden iki kişinin yazılı olarak istediği konular da gündeme konur.
Toplantılar yarıdan bir fazla üyenin katılımı ile yapılabilir. Kararlar salt çoğunluk oyu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda toplantı Başkanının katıldığı taraf çoğunluğu sağlar.
Yönetim Kurulu üyelerinden biri ya da tümü herhangi bir nedenle görevden ayrılırsa,  yedek üyeler oy sırası ile asil üyeliğe gelir. Özürsüz olarak ardarda üç toplantıya katılmayan üyeler Yönetim Kurulu üyeliğinden düşmüş sayılır.
MADDE 19: Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin değiştirilmesinden sonra, üye sayısının yarısından aşağı düşerse Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri ya da denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak,  Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

BAŞKAN
MADDE 20: Başkan Yönetim Kurulu üyeleri arasından, Yönetim Kurulunun ilk toplantısından en az üçte iki çoğunlukla seçilir. İlk turda üçte iki çoğunluk sağlanmazsa diğer turlarda salt çoğunlukla yetinilir.
Aynı kişi üstüste iki çalışma döneminden fazla Başkanlık yapamaz. İki çalışma dönemi Başkanlık yapan bir kişi aynı göreve en az üç çalışma dönemi geçmeden tekrar seçilemez.
Başkan yönetim Kurulu adına Derneği birinci derecede temsil eder. Gerektiğinde Dernek adına demeç verir ve Yönetim Kurulunca verilen yetkileri kullanır. Başkan Yönetim Kuruluna başkanlık eder ve Derneğin, Denetleme ve Onur Kurulları dışında kalan bütün organ ve bürolarının başkanı ve birinci derecede üstüdür.
Başkanlığın boşalması durumunda bu görevi, Yönetim Kurulu yeni Başkan seçinceye kadar, Başkan vekili yürütür.

BAŞKAN VEKİLİ
MADDE 21: Başkan Vekili, Başkanın bulunmadığı ya da Başkanın görevlendirdiği durumlarda Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder ve Başkanlık yetki ve görevlerini yürütür. Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasında Başkana karşı birinci derecede yardımcı ve sorumludur.
Başkan Vekili Yönetim Kurulunca salt çoğunlukla seçilir.

YAZMAN
MADDE 22: Yazman, Genel Merkezde bulunan bütün çalışma bölümlerinin üstüdür. Tüzük, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına göre Derneğin her türlü yazışmasını düzenli olarak yürütür ve Yönetim Kurulunun kendine verdiği diğer işleri yapar.
Yazman Yönetim Kurulunca salt çoğunlukla seçilir.

SAYMAN
MADDE 23: Sayman Derneğin mali işlerinden birinci derecede sorumludur. Bu amaçla,
 a) Derneğin üye ödentilerinin zamanında ve tam olarak toplanmasını sağlar. Vadesi gelmiş alacakların tahsili için gerekli işlemleri yapar. Yasal açıdan zorunlu defter ve kayıtların düzenli biçimde günü gününe tutulmasını sağlar.
b) Dernek adına yapılacak bütün giderlerin, Dernek tüzüğüne, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına, yönetmeliklere, bütçe ve kadro cetvellerine uygunluğunu denetler.
c) Zorunlu durumlarda, gerekli işlemlerin bir hafta içinde tamamlanması koşuluyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek avansdan harcamalar yapar.
d) Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri yapar.
 Sayman Yönetim Kurulunca salt çoğunlukla seçilir.

GÖREVDEN ÇEKİLMİŞ SAYILMA
MADDE 24: Yönetim Kurulu üyelerinin üçte birinin Başkan, Başkan Vekili, Yazman ya da Sayman hakkında yazılı güvensizlik önerileri üzerine, Yönetim Kurulu toplantısında, söz konusu görevli hakkında görüşme sonucunda güven oylaması yapılır. Bu oylamada Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu güvensizlik beyan ederse söz konusu görevli bu görevinden çekilmiş sayılır. Aynı toplantıda bu görev için yeniden seçim yapılır.

DENETLEME KURULU
MADDE 25: Denetleme Kurulu, Genel Kurulun Dernek üyeleri arasından, bir çalışma dönemi için, Yönetim Kurulu seçimine benzer biçimde seçeceği üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu kendi arasından bir başkan seçer. Başkanın çağrısı üzerine yılda en az iki kez toplanır. Yönetim Kurulunun isteği üzerine de denetleme yapar. Derneğin iç denetiminin yapılması.
Denetleme Kurulu Derneğin bütün çalışmalarının, tüzüğe, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olup olmadığını incelemek ve gerekli uyarıları yapmak yetki ve sorumluluğunu taşır. Bu amaçla, yapacağı denetleme sonuçlarını bir rapor haline getirir, bu raporda saptadığı eksikler ya da aksaklıkların düzeltilmesini Yönetim Kurulundan ister. Denetleme yılda iki kezden az olamaz.

ONUR KURULU
MADDE 26: Onur Kurulu, Genel Kurulun Dernek üyeleri arasından bir çalışma dönemi için, Yönetim Kurulu seçimine benzer biçimde seçeceği üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.
Onur Kurulu, Dernek üyelerinin amaçların gerçekleşmesi yönündeki önemli katkıları nedeniyle ödüllendirme ya da amaçlara aykırılığı nedeniyle cezalandırma gerektiren davranışlarını soruşturarak öneri hazırlamakla yükümlüdür.
Ödüllendirme ya da cezalandırma gerektiren davranışları saptayan üyeler,  yazılı olarak Yönetim Kuruluna başvururlar. Yönetim Kurulu bu tür başvuruları bekletmeksizin Onur Kuruluna ileterek soruşturma açılmasını ister. Yönetim Kurulu res`en de soruşturma açılmasını isteyebilir. Onur Kurulu en kısa zamanda gerekli delilleri toplayarak sonucu bir raporla Yönetim Kuruluna iletir.
Soruşturma sonucu “üyelikten çıkarılmayı” gerektiriyorsa konu ilk Genel Kurul toplantısında görüşülerek kesin sonuca varılır. Hazırlanacak raporda üyelikten çıkarılmayı gerektirmeyecek bir kusurun saptanması durumunda, ilgili üyenin uyarılması da istenebilir.
Onur Kurulu res’en de soruşturma başlatabilir.

GELİRLER VE MALLAR
MADDE 27: 2013 ve 2014 yılları için yıllık Dernek üyelik ödeneği 50 TL’dir. Üyelik ödenekleri yıllık olarak ilgili yılın son gününe kadar ödenebilir. Yıllık ödenek miktarı 2014 yılından sonra, Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek Dernek bütçesi ile birlikte Genel Kurulun onayına sunulur. Yeni giren üyeler ilk bir yıllık ödeneği peşin öderler. Derneğe ayrıca giriş ödeneği yoktur. Derneğin diğer gelirleri yayın, piyango, balo, eğlence, turistik gezi, temsil, konser, konferans vb. etkinliklerden sağlanan gelirler, bankadaki mevduat faizlerinden sağlanan gelirler, derneğin mal varlığından elde edilen gelirler ve bağış ve yardımlardır.
Dernek amacını gerçekleştirebilmek ve yapacağı çalışmaları sürdürebilmek için taşınır ve taşınmaz mallar edinebilir.

DERNEK TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ VE DERNEĞİN FESHİ
MADDE 28: Dernek Tüzüğü ancak Yönetim Kurulu’nun ya da üyelerin beşte birinin yazılı önerisi ve Genel Kurula katılan üyelerin üçte iki kabul oyuyla değiştirilebilir.
MADDE 29: Derneğin feshine Genel Kurul karar verir. Fesih konusunun gündeme alındığı ilk toplantıda, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması zorunludur. Bu suretle çoğunluk sağlanmazsa ikinci kez toplanmak üzere çağrı yapılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih  hakkında kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.
Derneğin feshine karar veren Genel Kurul, Dernek mallarının tasfiyesi için üç kişilik bir kurul seçer. Bu kurul, Dernek mallarını, alacak ve borçlarını saptar, alacaklarını alır, borçları öder. Feshe karar veren Genel Kurul, Dernek mallarınının nereye devredileceğine karar verir.

İtü-Der seni çağırıyor!